Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT- GDTrH ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên các cấp học phổ thông trong toàn tỉnh nghiên cứu và góp ý rộng rãi dự thảo Chương trình GDPT tổng thể theo từng đơn vị. Trên cơ sở đó, Sở tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể toàn tỉnh ngày 10 tháng 5 năm 2017 để thống nhất ý kiến góp ý. Qua Hội thảo, cán bộ quản lí và giáo viên về cơ bản thống nhất với dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và đề xuất một số nội dung góp ý như sau:
  1. Về kế hoạch giáo dục
  a) Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của chương trình giáo dục phổ thông tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” là chưa hợp lý. Thực tế thời gian thực học các môn học với 37 tuần là quá dài trong 01 năm học, số lượng tiết ở một số môn học nhiều và có thêm một số môn học mới, nếu giảm số tiết ở một số môn như Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu xã hội, Toán đối với lớp 5 và thực hiện 35 tuần với tất cả các cấp học sẽ phù hợp hơn.
  b) Nội dung về giáo dục địa phương không nên tách riêng mà có thể lồng ghép vào chương trình của một số môn học .
  c) Tổng số tiết /tuần cao, khó bố trí tiết chào cờ và sinh hoạt lớp và các hoạt động khác trong nhà trường. Môn giáo dục công dân lớp 9 với số tiết 1,5 tiết/ tuần nên giảm xuống 1 tiết/ tuần vì môn học này đã được tích hợp ở các môn học khác.
  d) Số lượng các môn học ở từng lớp của cấp tiểu học còn nhiều. Đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 3: Đề nghị bỏ môn Thế giới công nghệ, lồng ghép vào môn Cuộc sống quanh ta.Đối với lớp 4 và lớp 5 : Môn Tìm hiểu công nghệ và Tìm hiểu tin học có nhiều nội dung tương đồng về mục tiêu, kế hoạch giáo dục nên gộp lại thành 01 môn học để giảm bớt số môn học.
  đ) Tên một số môn học trong Chương trình giáo dục tiểu học chưa hợp lý. Ví dụ: Môn “Giáo dục lối sống” nên đổi tên thành “Giáo dục đạo đức, lối sống”.
  e) Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của cấp tiểu học chưa hợp lý, cần phải điều chỉnh. Đề nghị cần thống nhất thời lượng giáo dục của tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 5 là 35 để thuận lợi trong quản lý dạy học; cần quy định rõ thời gian nghỉ giữa tiết là từ 3 đến 5 phút.
  f) Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo Chương trình GDPT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy chưa hợp lý vì : nội dung giáo dục địa phương rất quan trọng, không nên đặt ra thành nội dung thực hiện riêng mà cần đưa vào chương trình cụ thể và được bố trí vào các môn học Tiếng Việt/ Ngữ văn, Ngoại ngữ, Cuộc sống quanh ta, Nghệ thuật một cách hợp lý như chương trình Lịch sử, Địa lý địa phương hiện hành.
  2. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Trong nội dung: “Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” cần điều chỉnh: “Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.
  3. Về điều kiện thực hiện
  a) Quy định số học sinh 35em /lớp phù hợp với những lớp học truyền thống, còn nếu thực hiện dạy học theo phương pháp mới thì quá đông, đề nghị giảm xuống tối đa là 30 học sinh/ lớp.
  b) Quy định về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học hiện nay với tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp chưa phù hợp. Tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp chỉ phù hợp nếu không bao gồm cả đội ngũ giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học, tiếng Dân tộc thiểu số. Vì vậy, để phù hợp đề nghị điều chỉnh quy định tỷ lệ giáo viên/ lớp cao hơn thì mới có thể thực hiện được chương trình, và đảm bảo thực hiện dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cũng như các môn tự chọn khác.
  c) Đối với trường tiểu học, dự thảo Chương trình GDPT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học” chưa phù hợp với điều kiện thức tế ở vùng sâu vùng xa, vùng đông học sinh người dân tộc thiểu số.
  d) Để đáp ứng dạy học/ giáo dục theo chương trình mới, đội ngũ giáo viên cần bổ sung thêm các tiêu chuẩn về năng lực theo các cấp học và bộ môn. Nếu theo Chuẩn nghề nghiệp hiện hành, giáo viên không đủ năng lực để dạy các môn học mới và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trong dự thảo Chương trình GDPT tổng thể cần nêu rõ nội dung này là phải theo Chuẩn mới.
  e) Cần có quy định cụ thể hơn về chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Các cụm từ “Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm đáp ứng dạy học theo chương trình mới”,“Kiểm kê, sử chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm đáp ứng dạy học theo chương trình mới” không đúng nội dung phản ánh về điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mà thể hiện nội dung triển khai thực hiện cần cắt bỏ.
  Trên đây là nội dung góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận, xem xét để có thể điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết cho phù hợp nhằm hoàn thiện Chương trình tổng thể đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ủng hộ bài viết này