Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 của Bộ GD&ĐT về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ GD&ĐT về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục tổng thể, Sở GD&ĐT Bình Định báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể về cơ bản đã thể hiện rõ việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ, ở mức độ tốt.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến, ở mức độ tốt.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể đã kế thừa, phát huy ưu điểm của các CT GDPT đã có của Việt Nam, ở mức độ tốt.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” hợp lý.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” hợp lý.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học là phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học hợp lý.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của cấp THPT hợp lý.
  Cấp tiểu học chưa hợp lý, vì mỗi tiết học cho lớp 1 và lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; cho lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút, rất khó tổ chức dạy học, sử dụng hiệu lệnh trống ( chuông).Cần thống nhất thời lượng cho toàn cấp học để các nhà trường thuận lợi trong việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy học..
  Cấp THCS chưa hợp lý. Trong tuần đối với cấp THCS dạy 2 buổi ngày thì số tiết tối đa trong 6 buổi/tuần: lớp 6 là 29 tiết/tuần, khối 7 là 29 tiết/tuần, khối 8 là 30 tiết/tuần, khối 9 là 30 tiết/tuần chưa kể tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp thì không thể áp dụng được, bình quân hơn 5 tiết/buổi thì khó thực hiện kể cả đối với giáo viên và học sinh. Số tiết như vậy so với chương trình hiện hành thì chưa có sự giảm tải.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy hợp lý.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì?
  Ưu điểm: Định hướng phát triển được năng lực cho người học; bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.
  Hạn chế: Khả năng đáp ứng yêu cầu của học sinh và phụ huynh; cơ sở vật chất và nhân sự phù hợp để đáp ứng khó khả thi cho từng năm.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” hợp lý.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường ở cấp THCS, THPT không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Đối với bậc Tiểu học, số học sinh trên lớp không quá 30 em.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Đối với trường tiểu học, nâng tỉ lệ giáo viên trong các trường tiểu học từ 1,2 (1 buổi/ngày),1,5 (2 buổi/ngày) lên thành 1,65 mới có thể dạy các môn Ngoại ngữ,Tin học và dạy học 2 buổi/ngày.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Nên thay đổi dựa theo yêu cầu của môn học, chẳng hạn cơ sở vật chất để phục vụ dạy học các môn mỹ thuật, âm nhạc, thiết kế và công nghệ, ... . Bộ GD&ĐT nên phối hợp với các Bộ, Ngành có kế hoạch chỉ đạo các địa phương xây dựng, bổ sung phòng học tại các trường tiểu học theo lộ trình cụ thể thì mới có đủ điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học”. Địa phương khó đáp ứng kịp thời theo tiến độ của Bộ GD&ĐT.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường hợp lý.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  Những môn học tự chọn như tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2 trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhiều trường học hiện nay.
  Việc cho phép học sinh lựa chọn môn học sẽ gây khó khăn cho các trường trong việc chuẩn bị nhân sự khi chương trình đi vào thực tế.

  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường để phù hợp với các bộ môn mới và các hoạt động giáo dục. Cần tăng cường cơ sở vật chất về phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học, điều kiện vật chất và kinh phí tổ chức hoạt động trải nghiệm.

Ủng hộ bài viết này