Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức cho các cá nhân và tập thể nghiên cứu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
  Tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến ở mức độ phù hợp.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam ở mức độ hợp lí.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc”. Đề nghị chuyển môn Thiết kế và Công nghệ của lớp 10 thành môn học tự chọn.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” là hợp lý.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học hợp lý.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học phù hợp.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương” hợp lý.
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.
  - Ưu điểm:
  + Giúp học sinh phát triển năng lực, sở trường của bản thân, hứng thú với môn học mà mình lựa chọn.
  + Phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường.
  - Hạn chế: Trong chương trình có nhiều môn học tự chọn nên việc lựa chọn của học sinh gặp khó khăn; việc bố trí giáo viên của các nhà trường khó đáp ứng theo yêu cầu.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” là hợp lý.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Cần thay đổi số học sinh mỗi lớp giảm xuống, khoảng từ 30 - 35 học sinh.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thônglà chưa phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Đề nghị đối với Tiểu học: các trường dạy 1 buổi/ngày bố trí không quá 1,4 giáo viên/lớp; các trường dạy 2 buổi/ngày bố trí không quá 1,8 giáo viên/lớp. Đối với cấp THCS mỗi lớp bố trí không quá 2,1 giáo viên. Đối với cấp THPT mỗi lớp bố trí không quá 2,4 giáo viên.

  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông phù hợp.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học”là hợp lý.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường là hợp lý.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của các nhà trường hiện nay là: Thiết kế và Công nghệ, Mĩ thuật, Âm nhạc, Khoa học máy tính.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của các nhà trường như: sân chơi, bãi tập, chỗ thực hành ngoài trời theo quy định. Bổ sung sách, báo, tài liệu tham khảo hằng năm để đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình mới.
  9. Một số nội dung khác:
  - Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa đáp ứng về trình độ, năng lực chuyên môn.
  - Định mức tiết dạy trên tuần của giáo viên vẫn còn nhiều, thời gian chuẩn bị cho bài dạy ít.
  - Khó khăn về kinh phí, về công tác xã hội hóa để tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  Trên đây là tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Sở GD&ĐT Bắc Kạn./.

Ủng hộ bài viết này