Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số 1677/BGDĐT- GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã nghiên cứu, quán triệt và có công văn số 472/SGDĐT-GDTrH về việc bổ sung góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh bổ sung góp ý kiến vào bản dự thảo (theo đề cương dàn ý của Bộ GDĐT gửi kèm). Sở GDĐT Bắc Ninh tổng hợp các ý kiến đóng góp báo cáo Bộ GDĐT, cụ thể như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện đượcviệc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.2. Dự thảoCT tổng thể đã thể hiện sự tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến trên thế giới để từng bước đưa nền giáo dục Việt Nam phát triển, hội nhập cùng thế giới
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam ở mức độ triệt để .
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  - Đạt ở mức độ: Kế thừa và phát huy.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp cơ bản. Cần giáo dục thêm kĩ năng sống cho học sinh.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  + Số đồng ý: đa số
  + Một số ý kiến cho rằng: các thuật ngữ môn học còn trừu tượng.
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý. Nhưng chúng tôi xin đưa ra những góp ý sau:
  + Môn học bắt buộc có phân hoá ở tiểu học gồm các môn: Thế giới công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình có quy định một số chủ đề hoặc học phần học sinh được tuỳ chọn theo nguyện vọng sẽ gây khó khăn phức tạp khi quản lý vì đối với học sinh tiểu học chưa biết lựa chọn các môn hay chủ đề phù hợp với bản thân. Nếu theo nguyện vọng của học sinh có thể sẽ có những môn học hay hoạt động mà học sinh lựa chọn nhưng nhà trường không đáp ứng được do chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, giáo viên,.. thì sẽ xảy ra việc ép học sinh lựa chọn chủ đề thế mạnh của nhà trường.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”. Sự phân chia thời gian như vậy đã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có nhiều ưu điểm.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý song cần có cơ chế kiểm tra, thanh tra đảm bảo tính chính xác.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Một số có ý kiến cho rằng nên giảm số lượng học sinh trên một lớp học.
  + Đa số ý kiến cho rằng không cần thay đổi số lớp, số HS, điểm trường.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đã phù hợp, không cần thay đổi. Tuy nhiên phải tập huấn và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  + Cần thay đổi CSVC: Cần đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội đã phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu họcđã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý.
  + Số đồng ý: đa số
  + Số không đồng ý: không
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  Âm nhạc, mỹ thuật đối với THPT
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không? Nếu cần thì nên thực hiện các biện pháp nào?
  +Đa số CBQL, gv có ý kiến cần cải thiện CSVC
  Biện pháp: Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kết hợp xã hội hóa giáo dục. Xây dựng, trang bị đủ trang thiết bị các phòng bộ môn, phòng thực hành, nhà đa năng, các thiết bị phục vụ giáo dục thể chất./.

  Trên đây là báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý bổ sung vào dự thảo Chương trình giáo dục phổ tổng thể của Phòng GD&ĐT Lương Tài./.

Ủng hộ bài viết này