Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1667/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 về việc góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức cho các cá nhân và tập thể nghiên cứu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
  Sở GD&ĐT tổng hợp các ý kiến của các đơn vị cụ thể như sau:
  - Mục tiêu chương trình đã đảm tính toàn diện, nhưng cần xem xét đến tính khả thi đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số do nhiều trường hiện nay cơ sở vật chất chưa đảm bảo.
  - Trong chương trình có nhiều môn học mới, đề cao tính tích hợp, liên môn, vì vậy cần có bước chuẩn bị tốt về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực để thực hiện.
  - Trong chương trình có nhiều môn học tự chọn nên việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên giảng dạy gặp nhiều khó khăn.
  Sau đây phần góp ý theo đề cương:

  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ nào?
  Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Dự thảo đã quán triệt tinh thần chuyển định hướng giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học; Đã xác lập 2 giai đoạn của giáo dục phổ thông: giáo dục cơ bản (từ bậc tiểu học đến hết THCS) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (3 năm học ở bậc THPT); có giải pháp khắc phục tình trạng quá tải của Chương trình giáo dục phổ thông, nhất là ở cấp THPT.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến chưa, ở mức độ nào?
  Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến: Dự thảo đã xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông với định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và từng bước hội nhập với thế giới. Định hướng đó thể hiện ở việc tăng cường các môn học Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ thuật, tích hợp một số môn truyền thống thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, áp dụng mô hình giáo dục STEM vận dụng tổng hợp các lĩnh vực: Toán học - Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn và quan hệ cộng đồng. Khung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tương đương với khung chương trình của các nước trên thế giới
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam không, ở mức độ nào?
  Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam. Về nội dung, chương trình GDPT tổng thể của Việt Nam được xây dựng phù hợp với mô hình phát triển năng lực của các chương trình giáo dục tiên tiến. Điều này thể hiện ở mục tiêu của chương trình, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục của chương trình.
  Chương trình GDPT tổng thể có tính mở, vừa bảo đảm những nội dung cốt lõi thống nhất trong toàn quốc, vừa dành quỹ thời gian và có hướng dẫn để các địa phương, cơ sở giáo dục vận dụng và bổ sung cho phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện và nhu cầu cụ thể của mình, đã cụ thể hóa nội dung này theo quy định trong Nghị quyết 88 của Quốc hội Khóa XIII về Đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thông.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp: Việc hình thành hệ thống các phẩm chất và năng lực cốt lõi trong chương trình mới là một trong những điểm mới nổi bật đã được chương trình giáo dục phổ thông mới xác định rõ. Nếu trước đây, chúng ta chỉ nói tới việc học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo thì dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã nêu rõ phải hình thành, phát triển cho học sinh những năng lực sống yêu thương;sống tự chủ; sống trách nhiệm.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp: Với khung năng lực mới, học sinh dễ dàng hòa nhập, trở thành công dân toàn cầu. Các nhóm năng lực được đề ra rõ ràng, tường minh: Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực thẩm mỹ; năng lực thể chất; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực tính toán; năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), giúp giáo viên thiết kế hoạt động học tập của bộ môn phù hợp với vùng miền để đạt hiệu quả cao nhất trong học tập và giảng dạy.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp: Các năng lực chuyên môn để phát triển theo khả năng, nhu cầu học tập của mỗi cá nhân học sinh. Ngoài những năng lực cơ bản thì giao tiếp và hợp tác để giải quyết vấn đề là những năng lực cần thiết trong xu thế hội nhập hiện nay, không chỉ trong nhà trường mà còn rất cần thiết đối với xã hội.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã phù hợp
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học là phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.
  - Ưu điểm: Hình thành một số thuộc tính cá nhân, phát triển tố chất sẵn có của học sinh. Học sinh được nghiên cứu sâu hơn, nhiều hơn về các môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Trong quá trình học tập, rèn luyện các em phát huy được năng lực. Học sinh lớp 11 và 12 có thể chọn được môn học phù hợp với năng lực của mình, tránh được 1 số môn học mà học sinh không thích hoặc nhận thấy không cần thiết với bản thân cho quá trình chọn nghề nghiệp sau này.
  Hạn chế: Cơ sở vật chất của nhà trường chưa đầy đủ, đội ngũ giáo viên dạy các môn tự chọn thiếu.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý.

  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Vì thêm giáo viên dạy môn tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2...) nên tỉ lệ giáo viên cần thay đổi để hợp lý.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Cần có chương trình đầu tư về cơ sở vật chất cho các trường ở vùng sâu, vùng xa.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội không cần thay đổi đã phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới.
  5. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý. Nhưng cần chủ động xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất trước để đáp ứng việc đổi mới chương trình.
  6. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường hiện nay đó là các môn học mới được đưa vào chương trình như Khoa học máy tính, Thiết kế và công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Tiếng dân tộc thiểu số (chưa có giáo viên đủ chuẩn)
  7. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường đó là mở rộng diện tích, xây dựng thêm các phòng học chức năng, đầu tư trang thiết bị dạy học... để đáp ứng theo yêu cầu đổi mới chương trình.
  Trên đây là một số ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Sở GD&ĐT Cao Bằng./.

Ủng hộ bài viết này