Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện chỉ đạo Bộ GDĐT về việc tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo chương trình GDPT tổng thể tại Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017, Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017, Sở GDĐT Hưng Yên đã nghiêm túc triển khai lấy ý kiến của các đơn vị, cơ sở giáo dục trong tỉnh, cụ thể như sau:
  I. Ban hành văn bản:
  - Công văn số 521/SGDĐT-VP ngày 14/4/2017 v/v xin ý kiến góp ý cho CT GDPT tổng thể.
  - Công văn số 614/SGDĐT-VP ngày 03/5/2017 v/v xin ý kiến góp ý (lần 2) cho CT GDPT tổng thể.
  - Công văn số 626/SGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2017 V/v triệu tập tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo chương trình GDPT tổng thể (đối với giáo viên nghiệp vụ cốt cán cấp THPT).
  - Công văn số 631/SGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2017 V/v triệu tập tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo chương trình GDPT tổng thể (đối với giáo viên nghiệp vụ cốt cán cấp tiểu học và cấp THCS).
  - Công văn số 662/SGDĐT-VP ngày 08/5/2017 V/v triệu tập tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo chương trình GDPT tổng thể (đối với Trưởng phòng GDĐT huyện/TP, Hiệu trưởng trường THPT).
  II. Tổ chức lấy ý kiến:
  - Sở đã nhận được các ý kiến góp ý bằng văn bản của 35 cá nhân và 46 tập thể của toàn bộ phòng GDĐT, các trường THPT và TT GDTX tỉnh.
  - Sở đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo (có 05 Hội thảo gồm: 01 Hội thảo giáo viên nghiệp vụ cốt cán cấp tiểu học có hơn 50 người; 01 Hội thảo giáo viên nghiệp vụ cốt cán cấp THCS có hơn 50 người; 02 Hội thảo giáo viên nghiệp vụ cốt cán cấp THPT, mỗi Hội thảo có hơn 100 người; 01 Hội thảo với Trưởng phòng GDĐT huyện/TP, Hiệu trưởng trường THPT, giám đốc TT GDTX tỉnh).
  III. Tổng hợp góp ý theo đề cương kèm theo Cv số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017:
  Đánh giá chung: Dự thảo chương trình GDPT tổng thể đã quán triệt quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong các nghị quyết của Đảng; đã kế thừa và phát huy được ưu điểm của chương trình GDPT hiện hành; đồng thời cũng đã tiếp cận xu hướng quốc tế theo hướng phát triển năng lực người học (thể hiện ở mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và cách đánh giá kết quả giáo dục).
  Các phẩm chất và năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của con người Việt Nam và từng bước hội nhập quốc tế. Đây là những phẩm chất và năng lực cơ bản, thiết yếu mà ai cũng cần có để lao động, hợp tác và thành công trong cuộc sống và học tập.
  VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ nào?
  Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ cao.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến chưa, ở mức độ nào?
  Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến, ở mức dung hòa với nhiều quốc gia phát triển. Chẳng hạn Nhật Bản đề cao giáo dục đạo đức, Phần Lan giảm áp lực thi cử, Hàn Quốc coi trọng giáo dục quốc phòng – an ninh, Pháp coi trọng định hướng nghề nghiệp, Mỹ hướng đến sự tự do, Đức hướng tới sự cởi mở, thân thiện, …
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam không, ở mức độ nào?
  Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam không, ở mức độ phù hợp.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Cơ bản đã phù hợp.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Cơ bản đã phù hợp.
  - Mục 1.1 (Tự lực - Năng lực chung), ở THCS nên bỏ “không đồng tình”, ở THPT nên sửa “có ý thức…” thành “có khả năng …”.
  Mục 1.2 (Năng lực chung) Ở cấp tiểu học ghi là “có ý thức về quyền và mong muốn của bản thân” nên sửa lại là “Xác định được quyền và mong muốn của bản thân”.
  Mục 1.3 (Năng lực chung) Ở cấp tiểu học Bổ sung: Nhận biết và bày tỏ … cảm xúc của bản thân với người khác và của người khác với mình.
  Mục 1.5(Năng lực chung) Ở câp tiểu học, các từ “có ý thức …” nên sửa lại là “Tổng kết được, trình bày được”, “Biết cách học hỏi thầy cô, bạn bè, người khác để mở rộng kiến thức”, …
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Cơ bản đã phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Cơ bản đã phù hợp.
  - Nên bổ sung mô tả phẩm chất “Sống có khát vọng, hoài bão, cầu thị tiến bộ” trong phẩm chất chăm học hoặc chăm làm ở cả 3 cấp học.
  Mục 3. “Chăm học” nên thay bằng “Ham học hỏi”. Lý do: từ chăm học dễ liên tưởng đến sự cần cù, học thụ động. “Ham học hỏi” thể hiện vừa chăm học, còn có sự đam mê với học tập, học tập chủ động sáng tạo.
  Mục 4. “Chăm làm” nên thay bằng “Yêu lao động” vì từ chăm làm cũng gợi đến sự cần cù trong trách nhiệm, còn “Yêu lao động” thì sẽ có chăm làm, còn thể hiện sự nhiệt huyết với công việc, tất sẽ có sự sáng tạo, …
  Mục 6. 1 Trách nhiệm với bản thân: Ý cuối cùng ở cấp THPT nên thêm cụm từ “có trách nhiệm với công việc của bản thân” ở cuối câu.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  Cơ bản đã phù hợp.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Hợp lý.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Việc bố trí 2 tuần cho môn học tự chọn là quá ít nếu là ngoại ngữ 2. Riêng giáo dục địa phương bố trí 01 tuần là phù hợp.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều hay ít? Nếu nhiều (ít) thì nên giảm (tăng) như thế nào?
  Phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Cơ bản đã phù hợp.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Lớp 10 THPT: Tăng Hoạt động TNST thành 3 tiết/tuần, thành 105 tiết/năm; giảm Lịch sử và Địa lý mỗi môn 0,5 tiết/tuần, còn 53 tiết/năm mỗi môn. Tăng GDQP-AN lên 52 tiết/năm, đồng thời giảm GD thể chất còn 52 tiết/năm.
  - Lớp 11, 12 THPT: Tăng GDQP-AN lên 52 tiết/năm, đồng thời giảm GD thể chất còn 52 tiết/năm. Giảm Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học mỗi môn còn 105 tiết/năm; học sinh chọn nhóm môn KHXH thì môn toán cũng chỉ cần học 105 tiết/năm.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Hợp lý.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì?
  Nếu không đồng ý phương án trên, đề nghị Thầy (Cô) đề xuất một số phương án khác nhằm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT: “Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”.
  Ưu điểm: Đáp ứng nhu cầu người học.
  Hạn chế: Do giáo viên vẫn biên chế cứng tại một trường nên thực tiễn sẽ không đáp ứng đúng nguyên vọng học sinh.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Nên thay đổi như sau: Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT thì đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp trung học phổ thông. UBND cấp tỉnh quy định việc công nhận tốt nghiệp THPT bằng hình thức thi một số môn hoặc xét kết quả học tập mà học sinh tích lũy được.
  II. Về điều kiện thực hiện CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường giữ nguyên theo Điều lệ trường tiểu học là phù hợp.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Tiểu học: Quy định về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học cần thay đổi cho phù hợp. Cụ thể: đảm bảo đủ giáo viên dạy các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc; tỉ lệ GV/lớp đạt 1,6 đối với những trường dạy 2 buổi/ngày.
  - THCS và THPT: về cơ cấu giáo viên cần thay đổi, cụ thể cần có đủ giáo viên dạy các môn học và các hoạt động giáo dục. Có thể biên chế giáo viên theo liên trường để tránh lãng phí nhân lực.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Nên yêu cầu các địa phương có điều kiện thì mở rộng diện tích đất lên gấp 2 lần hiện tại.
  - Quy định rõ hơn yêu cầu tối thiểu từng nhóm cơ sở vật chất trong trường học (xác định trong Điều lệ mới ban hành theo từng cấp học sau này).
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  Cần có một số quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với nhà trường.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Hiện nay, tỉ lệ học 2 buổi/ngày của Hưng Yên là 74.5%. Năm học 2018-2019 tập trung 100% lớp 1học 2 buổi/ngày; năm học sau thực hiện dạy 2 buổi/ngày đối với lớp kế tiếp; đến năm 2022-2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học. Khi thực hiện theo lộ trình từng năm, các địa phương đều có kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, bố trí phòng học để đảm bảo sau 5 năm cấp tiểu học thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Đối với tỉnh Hưng Yên, lộ trình thực hiện dạy 2 buổi/ngày như Dự thảo CT GDPT tổng thể là khả thi.
  6.Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  Ưu điểm và hạn chế đã nêu tại mục 2.7
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  Một số môn học chưa có giáo viên ở cấp THPT như Âm nhạc, Mỹ thuật.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không? Nếu cần thì nên thực hiện các biện pháp nào?
  Trước mắt rất cần bồi dưỡng giáo viên và cơ chế tuyển dụng, sử dụng đội ngũ. Cơ chế sắp xếp đội ngũ.
  Chưa cần ngay việc cải thiện cơ sở vật chất hiện nay. Về lâu dài thì cần thiết cải thiện cơ sở vật chất.
  IV. Ý kiến khác:
  - Trong dự thảo chưa nêu rõ yếu tố phân luồng học sinh, phương pháp phân luồng giáo dục còn chưa rõ.
  - Chương trình ngoại ngữ nên giảm ngữ pháp, tăng kỹ năng nghe, nói (giao tiếp).
  - Cần bồi dưỡng giáo viên bài bản. Giao nhiệm vụ cho một số đơn vị thực hiện BDGV. Xây dựng cơ chế tuyển dụng, sử dụng đội ngũ và bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng cơ chế sắp xếp đội ngũ.
  Sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên trân trọng báo cáo.

Ủng hộ bài viết này