Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ GDĐ về việc tham gia ý kiến về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có một số ý kiến như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ. Mức độ bám sát;
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến, phù hợp điều kiện Việt Nam;
  1.3. Dự thảo CT tổng thể đã kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam, ở mức độ phù hợp;
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp;
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể nhìn chung là phù hợp;
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể về cơ bản là phù hợp;
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp;
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý;
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” là chưa thật hợp lý nên 35 tuần, gồm: 33 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học phù hợp;
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý;
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý ;
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. “ngoài ra ở cấp tiểu học còn có hoạt động Tự học có hướng dẫn ( tự học trên lớp của học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên” Quy định như vậy đã hợp lý;
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trườnglà phù hợp;
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” là hợp lý.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
  1.Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới :
  - Sĩ số lớp THPT và THCS tối đa 35 học sinh
  2. Quy định hiện hành vềsố lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT;
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới;
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới;
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học” đã hợp lý;
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý;
  7. Môn học, hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường hiện nay là Hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể rất cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường, cần kết hợp ngân sách nhà nước và xã hội hóa giáo dục một cách công khai, minh bạch.

  Trên đây là một số ý kiến tham gia của sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Ủng hộ bài viết này