Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Qua nghiên cứu văn bản dự thảo và tổng hợp ý kiến từ các cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến cụ thể như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện rất rõ việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ ở mức độ cao, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.
  Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập và phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng và được tham gia của học sinh; đặt nền tảng cho một xã hội nhân văn, phát triển bền vững và phồn vinh tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến ở mức độ cao.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam và theo hướng phát triển của nền giáo dục các nước nước phát triển trên thế giới.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp với tình hình mới là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước và những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp với việc phát triển các năng lực cho người học hiện nay.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp và sát với thực tế giáo dục của nước ta hiện nay. Tuy nhiên CT tổng thể cũng cần chú trọng đến việc phát triển về nhân cách, đạo đức, ứng xử, giao tiếp có văn hóa đối với người học qua các môn học.
  Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể cần bổ sung nhiều hơn về giáo dục đạo đức lối sống, nhất là giáo dục tư tưởng, lối sống… quan tâm nhiều đến việc dạy người.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp với việc phát triển năng lực người học.
  Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể cần tập cho học sinh nghiên cứu nhiều hơn về hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cũng như văn hóa đọc.
  CT GDPT cần thể hiện rõ hơn biểu hiện yêu cầu đạt về phẩm chất, năng lực ở từng khối lớp để giáo viên nghiên cứu và góp ý thiết thực hơn.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” quá nhiều môn. Nên gộp chung lại các môn đối với tiểu học như: Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý.
  Quy định về số lượng và cơ cấu giáo viên ở các cấp học, nên mở các kì thi tuyển viên chức hằng năm đều ở cấp tiểu học, THCS và THPT ở các môn học cần thiết như môn Tiếng anh.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học vừa đủ. Tuy nhiên cũng cần giới hạn một số môn học tiếng dân tộc là ngôn ngữ dân tộc nào? Vùng miền nào? Để nhà trường có thể linh hoạt trong việc lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học quá nhiều. Đối với 3 môn: Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên vẫn giữ như cũ là môn Tự nhiên và xã hội.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý. Thời gian rõ ràng hợp lí.
  Thời lượng môn học Tiếng anh 8, 9 ở tiết Speak + Listen như Phân phối chương trình khó truyền tải trong 45 phút trên lớp, đôi khi yêu cầu học sinh thực hành nói tại nhà thì có một số em không làm. Như vậy, ở Tiếng anh 8, xin tách tiết Speak riêng, Listen riêng, vậy tăng thêm khoảng 15 tiết; Tiếng anh 9 tăng thêm 10 tiết.
  Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học chưa hợp lý. Đề nghị Môn Tiếng Anh cấp THCS tăng số tiết ở khối 8 và khối 9 cụ thể mỗi Kĩ năng tách riêng ra để dạy học đảm bảo đủ các bước lên lớp. Tách tiết speak và listen ra mỗi kĩ năng một tiết như vậy khối 8 có 16 bài tăng 15 tiết và khối 9 có 10 bài tăng 10 tiết (đối với sách cũ) đối với cách thí điểm Cần BGD đưa ra Phân phối chương trình cụ thể để giáo viên có ý kiến so sánh với thực tế giảng dạy và điều chỉnh phù hợp hơn) ở đây chỉ đề cập số tiết cho một năm là 105 tiết cho 4 khối chung chung. Thống nhất phân phối chương trình sách mới cho toàn quốc.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý.
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm, hạn chế như sau:
  - Ưu điểm: Học sinh có thể phát huy được năng lực, sở trường của mình trong việc định hướng nghề nghiệp và việc làm trong cuộc sống lao động. Cũng như trong học tập, nghiên cứu.
  - Hạn chế: người học có thể bị hạn chế về năng lực. và điều kiện nhà trường có thể thiếu đội ngủ thầy cô giáo chuyên sâu về năng lực hoặc các môn học mà người học chọn không phù hợp với tình hình thực tế địa phương.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” là hợp lý đúng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục theo tinh thần của CT tổng thể đã nêu.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường cần thay đổi như sau: Số học sinh mỗi lớp tối thiểu là 15 học sinh, tối đa là 30 học sinh. Tùy điều kiện điểm trường xa điểm chính, đi lại khó khăn có thể dưới 15 học sinh.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông không cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới hiện nay.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới là: Trang bị về bàn ghế, biểu bảng màn hình , máy chiếu để phục vụ tốt cho việc giảng dạy hiện nay
  Cần thay đổi quy định về cơ sở vật chất của nhà trường để phù hợp với việc thực hiện GDPT mới vì chương trình GDPT mới chủ yếu giúp học sinh tự hoạt động trải nghiệm hình thành kiến thức cơ sở vật chất phải đủ để học sinh tự nghiên cứu hình thành kiến thức.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới là: Cần có những quy định cụ thể về các hành vi học sinh và gia đình học sinh được làm và không được làm. Cần có những quy định cụ thể và chế tài mạnh hơn để giáo dục và răng đe hiệu quả hơn về vi phạm về đạo đức của học sinh và cha mẹ học sinh đối với thầy cô giáo.
  Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới vì nếu áp dụng CTGDPT mới thì không chỉ kết hợp với gia đình xã hội mà cần rất cần sự hỗ trợ về mọi mặt từ gia đình xã hội.
  Gia đình cần phải kết hợp với nhà trường để giáo dục học sinh nhưng tình trạng hiện nay hầu như gia đình phó mặt con em cho nhà trường. Hơn nửa học sinh hiện nay có nhiều ưu thế nên giáo viên gặp khó trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Ông bà có câu “thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi”, Nên cần có công văn hay chỉ thị chỉ đạo xác thực để giáo dục đạt hiệu quả hơn.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học” còn chưa hợp lí. Vì thời gian học tập như thế là quá nặng và không có nhiều thời gian để các em giải trí, vui chơi, sinh hoạt.
  Còn tùy thuộc vào từng địa phương và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị.
  6.Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường là hợp lý.
  7.Môn Tin học là một trong những môn khó thực hiện nhất trong hệ thống các môn học vì cở sở vật chất của các trường không đáp ứng, không có máy tính để phục vụ dạy Tin học.
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể thì cần cải thiện cơ sở vật chất như: Bàn ghế trong các phòng học, tranh ảnh, tư liệu, dụng cụ thí nghiệm thực, hành cần được thay mới để phù hợp với CT tổng thể hiện nay.
  Rất cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của các trường bởi vì chưa đáp ứng được CTGDPT.
  Để học sinh đạt được các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu, cần trang bị thêm máy vi tính và màn hình lớn để phục vụ dạy học cho các lớp học.
  Cần được đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất. Như sân bãi cho môn Thể dục và an ninh quốc phòng. Nhà tập đa năng. Phòng lab cho Môn Tiếng Anh. Phòng lớp cho học 2 buổi/ ngày. Trang bị các thiết bị đàn, loa cho môn Âm nhạc……

  Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang kính báo đến Ban quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông để tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

Ủng hộ bài viết này