Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai báo cáo như sau:
  1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT:
  - Sở GD&ĐT đã có văn bản số 561/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/4/2017 chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng, ban chuyên môn Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức Hội thảo cấp tổ, cấp trường nghiên cứu, góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
  - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, các trung tâm GDNN&GDTX huyện, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể. Tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.
  2. Tổng hợp góp ý một số nội dung:
  2.1. Về Kế hoạch giáo dục:
  - Đề nghị thống nhất tên gọi giữa Các môn học và Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục. Cụ thể: Bổ sung cụm từ “Nội dung giáo dục của địa phương” vào sau các cụm từ “Các môn học tự chọn” ở các trang 8 và tang 10.
  - Thời lượng giáo dục của lớp 8, lớp 9, lớp 10 có số tiết trung bình/tuần còn nhiều (30 tiết/tuần), như vậy nếu không tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì sẽ tổ chức mỗi ngày học 5 tiết, không còn thời gian cho các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp.
  2.2. Về nội dung giáo dục của địa phương (Mục V.14): Chỉ quy định “các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng, thẩm định nội dung giáo dục văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, môi trường, hướng nghiệp,… của địa phương để đưa vào chương trình giáo dục, báo cáo Bộ GD&ĐT”. Bộ GD&ĐT không phê duyệt nội dung giáo dục địa phương chỉ nêu các yêu cầu để các địa phương được chủ động trong tổ chức thực hiện.
  2.3. Về điều kiện thực hiện chương trình (Mục VII) đề nghị cần làm rõ các vấn đề:
  - Nhà trường được tự chủ về chuyên môn, nhân sự và tài chính: Tự chủ đến đâu, nhất là tự chủ về nhân sự.
  - Sau khi ban hành chương trình cần kịp thời sửa Điều lệ trường học, các văn bản quy định về điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật cúa các nhà trường, chế độ làm việc, định mức lao động của giáo viên cho phù hợp.
  2.4. Về xác định phẩm chất của học sinh: Phẩm chất yêu đất nước: Đề nghị nghiên cứu, xác định ở cấp Tiểu học “Bước đầu có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa của quê hương, đất nước” để giáo dục ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa của học sinh.
  Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Sở;
  - GDTH, GDCN&GDTX;
  - Lưu: VT, GDTrH.
  GIÁM ĐỐC
  Đã ký
  Nguyễn Anh Ninh  UBND TỈNH LÀO CAI
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  [IMG] Số: 773/SGD&ĐT-GDTrH
  V/v: góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  [IMG]  Lào Cai, ngày 15 tháng 5 năm 2017

  Kính gửi:
  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Thực hiện công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai báo cáo như sau:
  1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT:
  - Sở GD&ĐT đã có văn bản số 690/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/5/2017 chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng, ban chuyên môn Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tổ chức Hội thảo cấp tổ, cấp trường nghiên cứu, góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
  - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, các trung tâm GDNN&GDTX huyện, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, Hội thảo góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể. Tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.
  2. Tổng hợp góp ý một số nội dung:
  2.1. Dự thảo CTGDPTTT đã quán triệt tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuyển định hướng giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực người học; đã xác lập 2 giai đoạn giáo dục phổ thông: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp; đã có giải pháp khắc phục tình trạng quá tải của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là ở cấp THPT.
  Dự thảo trình bày có ý nghĩa quan trọng:
  - Tiếp tục tạo được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng yêu cầu đổi mới.
  - Cơ hội để rà soát, phân loại, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu; thông qua đổi mới sẽ là cơ hội để CBQL, giáo viên thể hiện năng lực bản thân.
  - Chương trình GDPTTT phù hợp với những chủ trương giáo dục Lào Cai đã triển khai mấy năm gần đây như: Mô hình trường học mới VNEN, tự chủ chương trình giáo dục, dạy học theo chủ đề tích hợp, nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học,…
  - Tạo cơ hội các trường được chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy, giảm áp lực cho giáo viên, học sinh.
  2.2. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể:
  Đối với phẩm chất yêu đất nước: Đề nghị nghiên cứu, xác định ở cấp Tiểu học “Bước đầu có ý thức bảo vệ các di sản văn hóa của quê hương, đất nước” để giáo dục ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa của học sinh.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học:
  So sánh với chương trình hiện hành thì Chương trình GDPTTT mới đã giảm số môn học, thời lượng học.
  - Với cấp Tiểu học chương trình mới đã giảm 2 môn ở lớp 1, 2, 3 và lớp 4, 5 giữ nguyên.
  - Các lớp THCS giảm 04 môn, lớp 10 giảm 2 hoạt động giáo dục, lớp 11, 12 giảm 4 môn. Tuy nhiên, các lớp 8, 9 và 10 số giờ học trên tuần còn cao (trung bình 30 tiết/tuần).
  Đề nghị Bộ GD&ĐT:
  - Việc giảm tải được thực hiện cả ở chương trình môn học và đặc biệc giảm tải nội dung kiến thức bài học.
  - Đối với các trường không có điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày sẽ khó thực hiện dạy học các môn tự chọn nếu học sinh có nguyện vọng, do đó cần tính toán lại số tiết đối với các môn học bắt buộc và môn học bắt buộc có phân hóa.
  2.4. Việc thiết kế môn học như dự thảo CTGDPTTT phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của lần đổi mới này; đã hướng tới người học, vì sự phát triển của người học; đặc biệt việc đưa nội dung Tiếng dân tộc thiểu số, nội dung giáo dục địa phương góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của các dân tộc thiểu số.
  Hệ thống môn học của chương trình được chia thành các môn học bắt buộc; trong đó xuất hiện các môn học tự chọn mới, cho học sinh thêm nhiều lựa chọn mới và giúp phân hóa, hình thành nhận thức, định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc học thấp nhất. Lực chọn các môn học theo sở thích sẽ giúp học sinh cảm thấy hứng thú và giảm áp lực môn học, dành nhiều thời gian rèn kỹ năng sống, nhu cầu người học, phân hóa sâu
  Đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu một số vấn đề khi triển khai:
  - Cần quán triệt để các nhà trường quan tâm đến định hướng cho học sinh lựa chọn môn học phù hợp với nguyện vọng, sở trường, định hướng nghề nghiệp của học sinh và phù hợp với điều kiện của nhà trường vì nếu không có thể dẫn đến việc thừa thiếu giáo viên cục bộ; thiếu cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động giáo dục.
  - Việc dạy tiếng dân tộc thiểu số, giáo dục địa phương hay chuyên đề học tập cũng cần tính toán đến vấn đề đội ngũ.
  2.5. Đề nghị Bộ GD&ĐT sớm thay đổi Điều lệ trường học, quy chế đánh giá xếp loại học sinh, đổi mới thi đồng bộ với chương trình GDPT mới; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện.
  2.6. Để triển khai chương trình GDPT mới đạt kết quả, đề nghị Bộ GD&ĐT sớm triển khai công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên; đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng. Bộ GD&ĐT chỉ đạo các tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ để kịp thời bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ.
  2.7. Đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên các trường sư phạm, tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên dạy các môn chuyên biệt (Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học,…) để đáp ứng nhu cầu đội ngũ.
  2.8. Đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan để đảm bảo các điều kiện để triển khai chương trình GDPT mới như: Bổ sung biên chế, tăng cường cơ sở vật chất,…

  Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo./.

Ủng hộ bài viết này