Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Sở GDĐT Ninh thuận đã có công văn số 694/SGDĐT-GDTrH về việc góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể gửi cho các cơ giáo giục trong toàn tỉnh đề nghị góp ý kiến vào Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT); nay Sở GDĐT tổng hợp các ý kiến góp ý và báo cáo như sau:

  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện được việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể về cơ bản đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp với đặc điểm của người Việt Nam.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp với năng lực của học sinh Việt Nam.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa: Phù hợp.

  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc”: Hợp lý.
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”: Hợp lý.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều hay ít: Phù hợp.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa: Hợp lý.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa: Hợp lý.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”: Chưa hợp lý. Đề nghị bổ sung thêm “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phươngmà hướng dẫn nội dung cho học sinh tự học”.
  2.7. Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì: Ưu điểm: Học sinh phát huy được năng lực, phẩm chất và sở thích của cá nhân. Nhược điểm: Điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa dáp ứng được, nếu số lượng học sinh chọn chuyên đề hoặc môn học ít, việc kiểm tra đáng giá cũng sẽ gặp khó khăn.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”: Hợp lý.

  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không: Số học sinh tối đa trên lớp học cần thay đổi (khoảng 36 học sinh là hợp lý). Về điểm trường: Cần bố trí theo địa bàn dân cư là chính (không nên chỉ căn cứ vào địa bàn hành chính).
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không: Phải thay đổi thì mới phù hợp với việc thực hiện CT GDPT.
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không: Cơ sở vật chất cần thay đổi, như bàn ghế học sinh, thiết bị - đồ dùng dạy học,….
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không: Cần thay đổi. Xã hội phải bảo đảm về điều kiện về cơ sở vật chất đề nhà trường tổ chức giáo dục học sinh.
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018-2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022-2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học” đã hợp lý chưa: Hợp lý.
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa: Hợp lý.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay:
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không: Cần thay đổi cơ bản về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
  9. Ý kiến kiến nghị:
  - Đối với Hoạt động trải nghiệm sáng tạo với số tiết ở cấp trung học cơ sở là 105 tiết/năm, rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và phát triển toàn diện năng lực học sinh. Đồng thời quy định Hoạt động này như một môn học độc lập, vậy việc bố trí giáo viên dạy sẽ như thế nào khi hiện nay không có giáo viên được đào tạo bài bản? Ngoài ra dạy học liên môn sẽ rất khó thực hiện vì tình hình chung của giáo viên hiện nay không nhiều người giỏi nhiều môn để đảm nhiệm nhiệm vụ giảng dạy.
  - Cần thay đổi hình thức bồi dưỡng giáo viên để dạy chương trình mới vì hình thức bồi dưỡng trước đây chưa thưc sự hiệu quả. Ngoài ra cần đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên rất nhiều kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, tri thức mới…, có như vậy mới đáp ứng được chương trình mới, vì vai trò của người thầy trong tình hình mới rất quan trọng.
  - Khi có sách giáo khoa mới, Bộ nên có những đĩa tư liệu về các tiết dạy mẫu để giáo viên tham khảo.
  - Nhìn tổng thể dự thảo, chương trình mới chưa có sự giảm tải chẳng hạn ở các lớp 6, 7, 8 số tiết vẫn còn nhiều, riêng môn tiếng Anh lớp 9 còn tăng thêm 1 tiết/tuần.

  - Để ging dy nhng môn hc mi, cn gấp rút chun b chương trình đào tạo, giáo trình, công tác tuyển sinh, tạo nguồn giáo viên tương lai.

Ủng hộ bài viết này