Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1469/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 và Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo chương trình. Tổng hợp ý kiến từ các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tọa Sơn La báo cáo cụ thể như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung: Cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo. Đề nghị Ban soạn thảo chương trình xem xét, cân nhắc các nội dung sau:
  - Phẩm chất thứ 3 “Chăm học” đối với học sinh cấp THCS trong dự thảo nêu: Thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng internet để mở rộng hiểu biết”. Đề xuất điều chỉnh thành: Thích đọc sách, báo, tìm kiếm các nguồn tư liệu để mở rộng hiểu biết”. Lý do đề xuất điều chỉnh: Tư liệu có thể tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau, không chỉ có trên mạng internet và nên khuyến khích học sinh biết tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu khác nhau.
  - Năng lực 10 Năng lực thể chất”: Các mục 10.2, 10.3, 10.4 ở cấp THCS và THPT có nhiều nội dung trùng nhau. Đề xuất gộp 2 năng lực 10.2 và 10.4 thành một năng lực, viết lại nội dung để thể hiện rõ thành hai năng lực khác biệt.
  2. Kế hoạch giáo dục
  - Đề xuất xem xét các nội dung sau:
  + Dự thảo chương trình tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của chương trình GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” chưa thực sự hợp lý.
  Lý do: Môn học tự chọn chưa thực sự phù hợp với nguyện vọng của đa số các đối tượng học sinh, việc tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ gặp nhiều khó khăn về chương trình và giáo viên giảng dạy. Vì vậy, môn học tự chọn có thể sẽ không khả thi khi triển khai thực hiện.
  Đề xuất: Đối với cấp tiểu học có thể bổ sung môn ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1, 2), các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống (đây là vấn đề còn thiếu của học sinh Việt Nam).
  + Dự thảo chương trình tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của chương trình GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đối với cấp THCS, lớp 10 THPT chưa thực sự hợp lý.
  Lý do: Không có thời gian dự trữ để dạy bù cho những ngày nghỉ lễ, các nhà trường và học sinh có thể không học và không tổ chức dạy môn tự chọn để giảm áp lực học tập, đặc biệt đối với các trường phải dạy 2 ca/ngày.
  + Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học chưa thực sự hợp lý. Số tiết trung bình/tuần của các lớp bậc THCS và lớp 10 THPT từ 29 – 30 tiết/tuần là tương đối nặng.
  Đề xuất: Giảm bớt số tiết môn Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp (đối với cấp THCS), môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (đối với lớp 10). Đối với cấp tiểu học, ở các trường chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, với tổng thời lượng các môn học trung bình từ 31 – 32 tiết/tuần sẽ gặp khó khăn khi triển khai.
  + Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo chương trình tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trườngsẽ giúp học sinh có cơ hội phát triển sâu những năng lực là thế mạnh của mình, không phải học dàn trải những môn không thuộc sở trường của học sinh, hiệu quả học tập sẽ cao hơn. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên của nhiều trường thì khả năng đáp ứng được nguyện vọng của đa số học sinh thấp nên học sinh có khả năng không được học theo nguyện vọng mà phải học theo kế hoạch của nhà trường.
  Đề xuất: các Trường THPT đảm nhiệm những nội dung kiến thức cơ bản của các bộ môn, nội dung định hướng nghề nghiệp giao cho các trung tâm GDTX-GDNN phối hợp đảm nhiệm.
  - Nhất trí với những nội dung khác.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục: Nhất trí với dự thảo.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT
  - Đề xuất xem xét các nội dung sau:
  + Quy định về số học sinh trên lớp hiện hành đang gây khó khăn cho một số địa phương. Một số địa phương bắt buộc các trường phải xếp lớp theo số lượng tối đa tại quy định nên thông thường số học sinh/lớp thường lớn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
  Đề xuất: Điều chỉnh quy định số học sinh/lớp tối thiểu 25, tối đa 35.
  + Có lộ trình từ năm học này đào tạo bổ sung, bổ sung quy định tuyển dụng đội ngũ giáo viên dạy các môn Mỹ thuật, Âm nhạc ở cấp trung học phổ thông. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện hành đối với những môn học có bổ sung nhiều nội dung mới như: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Thế giới công nghệ (ở Tiểu học); Công nghệ và hướng nghiệp (ở THCS); Giáo dục kinh tế và pháp luật; Thiết kế và Công nghệ (ở THPT)...
  + Điều chỉnh Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường THCS và trường THPT: Không nên quy định cứng về diện tích lớp học, chủng loại thiết bị dạy học mà nên quy định quy trình kiểm soát việc trang bị cơ sở vật chất trường học theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo sự khách quan, minh bạch, tránh tình trạng lãng phí mà hiệu quả sử dụng không cao. Bổ sung quy định về phòng học bộ môn cho phù hợp với số môn học của chương trình mới. Bổ sung quy định về kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị dạy học được trang cấp.
  + Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cần bổ sung các quy định nhằm tăng cường tối đa sự tham gia của cha mẹ học sinh vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, không chỉ đơn thuần tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục, giảm thiểu trạng phụ huynh phó mặc việc giáo dục con em mình cho nhà trường.
  + Đối với trường tiểu học, dự thảo chương trình tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học”chưa thực sự hợp lý.
  Lý do: Ở các tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, địa hình phức tạp thì việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày đại trà vào năm học 2022 – 2023 và không khả thi.
  Đề xuất: Có chương trình và quy định riêng cho các trường tiểu học dạy học 1 buổi/ngày.
  + Các môn học: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học khó triển khai dạy học ở hầu hết các trường có điều kiện khó khăn và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên các bộ môn này hiện tại chưa đáp ứng được nếu triển khai đại trà.
  + Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo chương trình tổng thể cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của các nhà trường, cụ thể: Hệ thống máy chiếu, máy vi tính, mạng internet; các phòng học chức năng; trang thiết bị thí nghiệm, thực hành có chất lượng, phù hợp với đặc trung môn học; kinh phí và cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  - Nhất trí với những nội dung khác.
  Trên đây là ý kiến bước đầu tham gia với dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La trân trọng báo cáo./.

Ủng hộ bài viết này