Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017, Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) tổng thể; Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình báo cáo như sau:
  A. Công tác chỉ đạo
  Sở GDĐT ban hành Công văn số 218/SGDĐT-GDTrH ngày 17/4/2017 về việc góp ý cho dự thảo Chương trình GDPT tổng thể, lấy ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thuộc sở, các phòng GDĐT, các trường THPT toàn tỉnh, đảm bảo việc xem xét góp ý nghiêm túc, có trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng và dựa trên quan điểm chỉ đạo, hướng dẫn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các ý kiến góp ý được tổng hợp gọi chung là ý kiến góp ý của Sở GDĐT Thái Bình
  B. Tổng hợp kết quả
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Nội dung thứ nhất: Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ chưa, ở mức độ nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.2. Nội dung thứ hai: Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến chưa, ở mức độ nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.3. Nội dung thứ ba: Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam không, ở mức độ nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.4. Nội dung thứ tư: các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.5. Nội dung thứ năm: Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.6. Nội dung thứ sáu: Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.7. Nội dung thứ bẩy: Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  1.8. Nội dung thứ tám: Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể đã phù hợp chưa? Nếu chưa thì cần thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Nội dung thứ nhất: Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  2.2. Nội dung thứ hai: Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình xin góp ý: Chương trình dự kiến diễn ra trong 37 tuần là chưa phù hợp với thực tế hiện nay. Nên có thời gian nghỉ nhiều hơn cho học sinh tiểu học và học sinh cấp THCS và có thời gian để giáo viên hai cấp học này có thời gian tự học tự bồi dưỡng (chỉ nên để 35 tuần)
  2.3. Nội dung thứ ba: Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều hay ít? Nếu nhiều (ít) thì nên giảm (tăng) như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình xin góp ý như sau: Số lượng các môn học và hoạt đồng giáo dục còn nhiều, nhất là đối với cấp tiểu học. Đối với các lớp 1, 2, 3 chỉ cần 4 môn học: toán, tiếng Việt, vệ sinh sức khỏe, đạo đức;
  2.4. Nội dung thứ tư: tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình xin góp ý như sau:
  + Các môn học học ở cấp Tiểu học chia làm quá nhiều phân môn nhỏ như: Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu công nghệ. Các môn học bắt buộc có phân hóa: Thế giới công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo... là chưa phù hợp với độ tuổi các em. Tất cả các phân môn: Tìm hiểu công nghẹ, Tìm hiểu tin học, Thế giới công nghệ nên gộp thành môn học công nghệ và chỉ dạy ở mức độ tiếp cận, tìm hiểu;
  + Việc đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo thành một môn học riêng là chưa thực sự hợp lý vì trong hoạt động học tập ở bất cứ môn học nào cũng cần bồi dưỡng cho học sinh khả năng trải nghiệm sáng tạo phù hợp với mục tiêu từng bài học, môn học. Như vậy nên xác định rõ nội dung trải nghiệm sáng tạo để đưa vào từng môn học.
  2.5. Nội dung thứ năm: Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình xin góp ý như sau:
  + Với cấp tiểu học: tăng số tiết cho môn Toán, Giáo dục công nghệ (các môn học về công nghệ góp phần thúc đẩy giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới); giảm các môn tự chọn, nội dung giáo dục địa phương. Nên thống nhất thời gian cho 1 tiết học ở cấp tiểu học để dễ dàng cho giáo viên dạy nhiều khối lớp.
  + Với cấp THCS: thời lượng học ở cấp THCS là 29-30 tiết một tuần, với thời lượng này, các nhà trường không có đủ thời gian cho hoạt động khác như: giờ chào cờ và giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên,... (các lớp 8-9 học sinh phải học 5 tiết/ngày, mỗi tuần học 6 ngày đã đủ 30 tiết theo chương trình).
  2.6. Nội dung thứ sáu: Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình xin góp ý: Chưa hợp lý do học sinh không có thời gian tự học trên lớp nên không thể hoàn thành bài tập trên lớp, trong khi đó quy định không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học.
  2.7. Nội dung thứ bảy: Theo Thầy (Cô), việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm gì, hạn chế gì? Nếu không đồng ý phương án trên, đề nghị Thầy (Cô) đề xuất một số phương án khác nhằm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT: “Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”.
  - Sở GD ĐT Thái Bình xin góp ý như sau: Đối với cấp THPT với mục tiêu ddinhj hướng nghề nghiệp nhưng trên cơ sở giáo dục toàn diện nên học sinh phải học tất cả các môn văn hóa cơ bản khoảng 50% thời gian. Giành 50% thời gian còn lại học những môn liên quan tới định hướng nghề nghiệp dưới dạng các chuyên đề tự chọn. Các môn nghệ thuật, âm nhạc nên coi là môn tự chọn không bắt buộc theo hoàn cảnh năng lực của từng cơ sở giáo dục.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  1. Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo.
  2. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình đề nghị: cần bổ sung giáo viên chuyên biệt do chương trình yêu cầu (khoa học công nghệ kỹ thuật, giáo dục nghệ thuật…)
  3. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình có ý kiến như sau: hiện nay nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học, thiết bị giáo dục. Để đảm bảo được hệ điều kiện này dự thảo cần nói rõ trách nhiệm cử các cơ quan chức năng liên quian đến cơ sở vật chất trường học.
  4. Quy định hiện hành về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới không? Nếu cần thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GDĐT Thái Bình đề nghị Dự thảo cụ thể hóa vai trò của gia đình, xã hội, nhà trường trong công tác phối kết hợp giáo dục học sinh
  5. Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2 buổi/ngày cần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày cho tất cả các lớp tiểu học” đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình nhất trí với Dự thảo
  6. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường đã hợp lý chưa? Nếu chưa thì nên thay đổi như thế nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình xin góp ý: vấn đề này chưa hợp lý vì xảy ra mâu thuẫn giữa điều kiện thực tế các nhà trường và nhu cầu của học sinh. Nếu đáp ứng đúng nhu cầu học sinh thì điều kiện nhà trường (cơ sở vật chất, đội ngũ,...) không đảm bảo. Ngược lại, sẽ có các nhà trường định hướng cho các em chọn môn học để phù hợp với điều kiện thực tế thì học sinh không được phát triển đúng năng lực của mình. Điều này trái với mục tiêu của chương trình.
  7. Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác hiện nay?
  - Sở GD ĐT Thái Bình có ý kiến như sau: Các môn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Môn học Mỹ thuật, Âm nhạc, Khoa học máy tinh (đối với cấp THPT) vì cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn thiếu
  8. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể có cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường Thầy (Cô) đang công tác không? Nếu cần thì nên thực hiện các biện pháp nào?
  - Sở GD ĐT Thái Bình xin góp ý như sau: Cần cải thiện, tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học trong các nhà trường bằng ngân sách nhà nước, xã hội hóa và nhiều nguồn khác, nhưng nguồn ngân sách nhà nước là chính để có thể dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể.

  Trên đây là tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của CBQL, GV ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình trân trọng báo cáo/.

Ủng hộ bài viết này