Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12/4/2017 và công văn số 1667/BGDĐT-VP ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc góp ý cho dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, Sở GDĐT Thái Nguyên đã ban hành các công văn số 561/SGD ĐT-GDTrH ngày 17/4/2017 và công văn số 642/SGD ĐT-GDTrH ngày 17/4/2017 gửi các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến góp ý từ cơ sở. Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở GDĐT Thái Nguyên báo cáo như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  1.1. Dự thảo chương trình (CT) tổng thể đã thể hiện các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ.
  1.2. Dự thảo CT tổng thể đã thay đổi quan điểm từ hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, phù hợp xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến.
  1.3. Dự thảo CT tổng thể kế thừa các CT GDPT đã có của Việt Nam.
  1.4. Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể đã về cơ bản đã phù hợp nhưng cần bổ sung ở nội dung 2.1. cấp tiểu học (trang 33) cụm từ “yêu quý bản thân”, rồi mới đến “yêu quý, quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình”.
  1.5. Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể về cơ bản đã phù hợp song cần bổ sung và thay thế nhóm năng lực chung: “năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo” bằng "năng lực phê phán và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo" bởi ở học sinh rất cần có khả năng nhận xét, đánh giá, phê phán để biết đâu là đúng, sai và như vậy mới có thể giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống, đồng thời có phê phán thì mới có sáng tạo nhưng mức độ phê phán sẽ cần ở tất cả các học sinh, còn mức độ sáng tạo thì không phải học sinh nào cũng đạt được.
  1.6. Các năng lực chuyên môn cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể là phù hợp.
  1.7. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về phẩm chất của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể là phù hợp.
  1.8. Biểu hiện yêu cầu cần đạt về năng lực của học sinh ở từng cấp học trong dự thảo CT tổng thể là phù hợp. Về nội dung diễn đạt ở dòng 1 trang 42 (cấp tiểu học) nên thay từ “và” bằng từ “hoặc”.
  2. Kế hoạch giáo dục
  2.1. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” là hợp lí:
  2.2. Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” là hợp lí.
  2.3. Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp THCS và THPT là phù hợp. Ở cấp tiểu học đưa môn học Thế giới công nghệ vào học ở lớp 1, 2 là chưa phù hợp nên chỉ đưa vào từ lớp 3.
  2.4. Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp tiểu học và THCS đã hợp lý. Ở cấp THPT có môn "Chuyên đề học tập" rất chung chung, khó mường tượng được nội hàm là gì.
  2.5. Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học tương đối hợp lý. Tuy nhiên, ở cấp Tiểu học nên thống nhất trong toàn trường là 35 phút/ tiết học; nên giảm tổng số tiết/ tuần của lớp 8, 9, 10 xuống dưới 30 tiết.
  2.6. Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy học nội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy là hợp lí.
  2.7. Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) là phù hợp với nguyện vọng của mỗi học sinh và điều kiện tổ chức của nhà trường với những ưu điểm và một số hạn chế sau:
  - Ưu điểm: Học sinh học ít môn hơn, có năng lực về môn học nào thì được lựa chọn môn học đó.
  - Hạn chế:
  + Các nhà trường có thể không đáp ứng được hoặc bị dư thừa về đội ngũ giáo viên ở một số môn tự chọn do việc đăng kí môn học tự chọn của HS trong từng năm học, khóa học là khác nhau. Từ đó cơ sở vật chất đáp ứng cho công tác dạy học, giáo dục ở các nhà trường cũng bị động, có nơi thì thiếu hoặc thừa ở năm học này nhưng sang năm khác thì lại đủ hoặc thừa hay thiếu.
  + Bản chất phần tự chọn này không khác so với phân ban trước đây. Nhưng còn bất cập hơn vì trước đây học sinh muốn chọn học Ban Khoa học xã hội nhưng nếu số lượng ít không đủ lớp thì các nhà trường không dạy, dẫn đến Ban Khoa học xã hội gần như không có. Còn nếu để cho học sinh lựa chọn môn như thế này thì dẫn tới một số môn sẽ không tồn tại trong 1 trường, thậm chí trong cả tỉnh, cả nước.
  3. Về định hướng đánh giá kết quả giáo dục
  Dự thảo CT tổng thể nêu: “Việc đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GDĐT được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông” là hợp lí.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (CT GDPT)
  1. Quy định hiện hành về số lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần có sự thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT trong đó cần tăng định mức giáo viên ở cấp tiểu học từ 1,5 lên 1,8 giáo viên/lớp. Đội ngũ giáo viên các cấp học cần phải được bổ sung cơ cấu các môn học mới, đào tạo, đào tạo lại để có thể thực hiện được CT GDPT mới.
  2. Quy định hiện hành về cơ sở vật chất trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông rất cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT. Trước khi thực hiện từ lớp 1 nên rà soát lại cơ sở vật chất của các trường Tiểu học; tương tự như vậy đối với các cấp THCS, THPT.
  3. Ở lớp 11 và lớp 12, việc đề xuất các trường xây dựng các tổ hợp môn học bắt buộc tự chọn (để học sinh tự chọn 3 môn từ các tổ hợp này) nhằm đáp ứng nhu cầu của người học đồng thời phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường là hợp lý.
  4. Các môn Giáo dục nghệ thuật, Giáo dục kinh tế, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục trải nghiệm sáng tạo nêu trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường hiện nay.
  5. Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể rất cần thiết phải cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường. Cải tạo lại nhà đa năng, trang bị lại hệ thống âm thanh phục vụ tốt cho việc giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xây bổ sung phòng học, trang bị thêm máy tính, thiết bị dạy âm nhạc,…
  III. CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC
  - Đầu tư mới trang thiết bị dạy học thực hành cho các bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh do các trang thiết bị đã được cấp từ năm 2006- 2007 đến nay đã cũ và hỏng.

  - Cần tổ chức sớm các lớp đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên ngay sau khi có chương trình chính thức để cán bộ, giáo viên tiếp cận tốt chương trình./.

Ủng hộ bài viết này