Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện Công văn số 1496/BGDĐT-VP ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, sau khi nghiên cứu, thảo luận Sở GDĐT Thanh Hóa có ý kiến như sau:
  I. Về cấu trúc
  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đồng ý với 7 nội dung của Dự thảo. Cụ thể là:
  - Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông;
  - Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông;
  - Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực;
  - Kế hoạch giáo dục;
  - Định hướng và hoạt động giáo dục;
  - Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục;
  - Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.
  II. Về nội dung của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
  Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xin được góp ý một số vấn đề sau:
  1. Về kế hoạch giáo dục (mục IV)
  a) Trang 7: Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của chương trình giáo dục phổ thông tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương.
  Đề nghị giảm 02 tuần thực học xuống còn 35 tuần, gồm 33 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn tự chọn và nội dung giáo dục địa phương.
  b) Trang 9, trang 11: Số tiết trung bình/tuần đối với lớp 6 và lớp 7 là 29 đối với lớp 8, 9 và lớp 10 là 30.
  Đề nghị giảm 01 tiết đối với lớp 6 và lớp 7; giảm 2 tiết đối với lớp 8, 9 và lớp 10. Số tiết giảm lấy trong thời lượng của môn tự chọn hoặc giáo dục địa phương.
  Lí do đề nghị giảm: Cấp THCS và THPT thực hiện chương trình 1 buổi/ngày (tương ứng với 5 buổi/tuần), số tiết trung bình/tuần thuộc nội dung (1) và nội dung (2), chưa có 2 tiết sinh hoạt tập thể (sinh hoạt dưới cờ vào thứ 2 và sinh hoạt lớp vào thứ 7 mà số tiết/buổi đối với lớp 6, 7 có 4/5 ngày trong tuần là 5 tiết; các lớp 8, 9, 10 cả 5 buổi là 5 tiết.
  Số tiết giảm lấy trong chương trình tự chọn hoặc chương trình giáo dục địa phương là dễ thực hiện.
  c) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thực từ lớp 1 đến lớp 12, chiếm thời lượng khá lớn trong chương trình. Hầu hết các lớp là 105 tiết/năm, riêng lớp 10 là 70 tiết/năm.
  Đề nghị Bộ GDĐT làm rõ hơn về các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động này về: giáo viên; cơ sở vật chất, kinh phí cần cho cơ sở giáo dục triển khai thực hiện; hình thức tổ chức triển khai có gì mới so với việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong chương trình hiện hành,...
  d) Trang 11: Về các môn học tự chọn bắt buộc (Học sinh tự chọn ít nhất 3 môn và 1 Chuyên đề học tập với tổng số tiết tối thiểu là 330 tiết).
  Đề nghị Bộ GDĐT có phương án cụ thể để hướng dẫn triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng nhiều môn không có học sinh chọn, khó khăn cho việc tổ chức triển khai thực hiện ở các nhà trường, nhất là trường thuộc huyện miền núi. Chương trình giáo dục THPT phân ban trước đây đã từng xảy ra tình trạng nhiều trường, học sinh không đăng kí học các môn khoa học xã hội và nhân văn.
  e) Đối với giáo dục tiểu học
  - Các môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu công nghệ.
  - Các môn học bắt buộc có phân hóa: Thế giới công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
  * Đề xuất điều chỉnh:
  - Các môn học bắt buộc(xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5): Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta.
  - Các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học và Thế giới công nghệ, Thể chất, Nghệ thuật, Trải nghiệm sáng tạo.
  - Đề xuất về thời lượng giáo dục cấp tiểu học:
  Mỗi tiết học cho từ lớp 1 đến 5 từ 35 phút đến 40 phút (riêng lớp 1 và lớp 2 giữa tiết học có vận động tại chỗ từ 3 - 5 phút); giữa các tiết học có thời gian nghỉ.
  Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp nhưng phải bố trí dạy tăng buổi để dạy họcnội dung giáo dục của địa phương.
  Thời gian học của cấp Tiểu học chỉ nên 35 tuần, không nên kéo dài 37 tuần như cấp THCS và THPT.
  Hoạt động tự học có hướng dẫn nên xếp vào các môn học Hoạt động giáo dục bắt buộc; cấp THCS cũng nên có nội dung này để định hướng người học có thể tự học tập suốt đời.
  2. Về điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
  a) Trang 28: mục c) Lớp học, số học sinh, điểm trường (nếu có) theo quy định của Điều lệ trường phổ thông.
  - Sĩ số học sinh: Đối với cấp tiểu học nên quy định không quá 30 học sinh/lớp; đối với cấp THCS và THPT nên quy định không quá 40 học sinh/lớp. Có như vậy mới tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh.

  - Đề nghị Bộ GDĐT rà soát lại Điều lệ nhà trường phổ thông hiện hành, điều chỉnh bổ sung các nội dung không còn phù hợp trong đó có quy định về sĩ số học sinh; cơ sở vật chất phòng học, phòng bộ môn và các trang thiết bị tối thiểu cần thiết để tổ chức triển khai chương trình đạt hiệu quả; mô hình về các loại hình trường lớp: Tiểu học&THCS, THCS&THPT,...

Ủng hộ bài viết này