Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn Hỗ trợ đổi mới giáo dục!
 1. Admin Administrator

  Thực hiện công văn số : 1677/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể;
  Căn cứ vào ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục, các phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:
  I. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG DỰ THẢO CT TỔNG THỂ
  1. Những vấn đề chung
  - Dự thảo CT tổng thể đã thể hiện việc quán triệt các quan điểm và tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Chính phủ, tuy nhiên ở các môn học vẫn còn nhiều và nặng, đặc biệt ở Tiểu học chỉ nên chú ý các năng lực đọc hiểu và tính toán.
  - Dự thảo CT tổng thể đã tiếp cận xu hướng phát triển CT GDPT của các nước tiên tiến, thể hiện qua tài liệu tham khảo. Ban soạn thảo đã nghiên cứu tài liệu, chương trình và kinh nghiệm của nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Dự thảo CT tổng thể có kế thừa các CT GDPT hiện hành của Việt Nam.
  - Các phẩm chất chủ yếu cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể tương đối phù hợp. Tuy nhiên cần bổ sung thêm phẩm chất kỉ luật cho học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
  - Các năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh trong dự thảo CT tổng thể phù hợp với thực tiễn học sinh Việt Nam. Tuy nhiên cần bổ sung thêm năng lực phản biện cho học sinh. Có thể sắp xếp hay diễn đạt sao cho trong chương trình GDPT tổng thể có nội hàm về hai năng lực: Ý thức văn hóa, khả năng diễn đạt văn hóa và năng lực tư duy phản biện.
  2. Kế hoạch giáo dục
  - Dự thảo CT tổng thể nêu: “Hệ thống các môn học của CT GDPT được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc” đã hợp lý so với yêu cầu đổi mới của chương trình.
  - Dự thảo CT tổng thể nêu: “Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của CT GDPT tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương” chưa hợp lý so với khung thời gian của các cấp học. Cần điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ thời gian thực học phù hợp với các cấp học cụ thể : Tiểu học 32 tuần thực học, THCS, THPT 33 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương”. Lý do đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý học sinh và đảm bảo các trường có tuần lễ sinh hoạt học sinh đầu năm (tựu trường) và tuần tổng kết năm học
  - Số lượng các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học nhiều so với yêu cầu đổi mới. Đề nghị nên giảm một số môn học cụ thể như sau:
  + Cấp tiểu học có môn thế giới công nghệ và tìm hiểu công nghệ nên gom chung lại thành môn Thế giới công nghệ. Vì cấp Tiểu học học sinh chỉ làm quen với thế giới công nghệ.
  + Cấp THPT : môn giáo dục kinh tế và pháp luật chỉ nên dạy ở lớp 11 và 12,ở lớp 10 chỉ dạy môn Giáo dục công dân vì lớp 10 kiến thức về kinh tế và pháp luật quá nặng cho HS, lớp 11và 12 các em mới cần kiến thức này để định hướng nghề nghiệp.
  - Tên các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học tương đối hợp lý. Đề nghị điều chỉnh một số môn học cụ thể như sau :
  + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo không phải là một môn học, đó chỉ là một hình thức giáo dục nên không đưa vào chương trình như một môn học, có thể thực hiện theo chủ đề hoạt động ở các bộ môn khác.
  + Cấp THCS : nên gọi môn lịch sử địa lí thành môn khoa học xã hội.
  - Thời lượng giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng lớp của mỗi cấp học chưa hợp lý, đề nghị điều chỉnh một số môn học cụ thể như sau :
  + Môn tiếng Anh ở cấp tiểu học không thể thực hiện 4 tiết/ tuần. Nên giảm còn 2 tiết/ tuần.
  + Cấp THPT : môn toán lớp 10, cần 5 tiết/ tuần. Môn ngoại ngữ cần tăng thêm tiết mới có thể đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.
  + Các môn tự chọn bắt buộc: cần giảm còn 2-3 tiết/ tuần;
  - Về kế hoạch dạy học ở tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Đối với những lớp chưa thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, không bố trí thời gian tự học có hướng dẫn trên lớp và dạy họcnội dung giáo dục của địa phương”. Quy định như vậy đã hợp lý tình hình thực tiễn tại các địa phương.
  - Việc cho phép học sinh lớp 11 và lớp 12, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, được tự chọn 1 chuyên đề học tập và 3 môn học (trong số 11 môn học nêu trong dự thảo CT tổng thể) phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường có ưu điểm giúp cho học sinh định hướng nghề nghiệp theo năng lực và chọn lựa ngành, nghề Đại học, Cao đẳng phù hợp với bản thân người học. Tuy nhiên, việc cho phép học sinh được tự chọn còn hạn chế cụ thể như sau :
  + Việc hình thành tổ hợp môn gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cơ sở vật chất.
  + Sự lựa chọn các môn ở các cấp lớp thay đổi hàng năm sẽ rất khó sắp xếp, bố trí giáo viên từ đó dễ phát sinh tình trạng thiếu, thừa cục bộ tại các địa phương.
  Đề xuất : nhằm thực hiện quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT: “Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”. Đề nghị Bộ GD&ĐT một số phương án khác như : giao quyền phân luồng môn tự chọn cho cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; hoặc giao Sở GD&ĐT phân luồng HS vào các cơ sở giáo dục theo nguồn lực tại địa phương trên cơ sở HS được tự chọn môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân.
  II. VỀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CT GDPT
  - Quy định hiện hành về lớp học, số học sinh, điểm trường cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới, cụ thể như sau :
  + Qui định về số HS/ lớp nên giảm xuống khoảng 30-35 HS/lớp.
  + Số điểm trường cần thay đổi do điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay ở khu vực đồng bằng đã khá phát triển ( về khoảng cách từ nhà đến trường có thể qui định khác nhau giữa khu vực miền núi và đồng bằng; hoặc giao cho địa phương qui hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn địa bàn dân cư).
  - Quy định hiện hành vềsố lượng và cơ cấu giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông cần thay đổi để phù hợp với việc thực hiện CT GDPT mới. Vì ngoài thời gian GV trực tiếp giảng dạy trên lớp, GV còn tham gia các hoạt động khác : Chủ nhiệm, hướng dẫn HS tham gia các hoạt động ngoại khóa, phổ cập giáo dục xóa mù chữ ……
  - Đối với trường tiểu học, dự thảo CT tổng thể nêu: “Các trường chưa đủ điều kiện dạy học 2buổi/ngàycần tập trung đầu tư để bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 dạy học 2 buổi/ngày cho lớp 1, đến năm học 2022 - 2023 dạy học 2 buổi/ngày chotất cả các lớp tiểu học” đã hợp lý so với tiến độ thực hiện chương trình.
  - Những môn học, hoạt động giáo dục nào trong dự thảo CT tổng thể khó thực hiện trong điều kiện của nhà trường hiện nay là : Hoạt động Trãi nghiệm sáng tạo, môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Môn giáo dục kinh tế và pháp luật, Khoa học máy tính, Ngoại ngữ 1,2, Tiếng dân tộc thiểu số. Lí do : điều kiện cơ sở vật chất các trường chưa đảm bảo (đa số các trường khu vực nông thôn thiếu phòng học bộ môn); đội ngũ giáo viên đảm nhiệm các bộ môn chưa có, chưa được đào tạo đúng chuyên ngành nên không có giáo viên để thực hiện.
  - Để dạy học được các môn học và hoạt động giáo dục trong dự thảo CT tổng thể, cần cải thiện cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường như sau :
  + Điều kiện thực hiện chương trình về cơ sở vật chất cho việc thực hiện các môn tự chọn : Phòng học bộ môn, đồ dùng dạy học.
  + Trang bị thêm thư viện và thiết bị để thực hiện chương trình.
  + Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho cấp Tiểu học để đảm bảo thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.
  Các nội dung khác thống nhất theo dự thảo chương trình.

  Trên đây là góp ý dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh.

Ủng hộ bài viết này